Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Headmasters Hair and Body Shop.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten ertussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Headmasters  is ingestemd.

1.5 De internetsites van Headmasters richt zich voornamelijk  op de Nederlandstalige markt. Natuurlijke personen of rechtspersonen in het buitenland die met Headmasters  een overeenkomst aangaan vallen nadrukkelijk onder het Nederlandse recht.

1.6 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Headmasters  in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 Headmasters  behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van Headmasters  en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.9 Headmasters  is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Headmasters  is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

 • de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
 • een offerte door de Koper is getekend en door Headmasters  is ontvangen ingeval door Headmasters  een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
 • de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Headmasters  via elektronische weg is verzonden en door Headmasters  is ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Headmasters  herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Headmasters  de Koper dit uiterlijk binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.6 Koper en Headmasters  komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Headmasters  gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Headmasters  garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting en verzendkosten.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Headmasters  in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Headmasters  worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Headmasters

3.6 Bij order bedragen onder de € 35,- wordt een extra vergoeding berekend voor handling en administratie ad € 5,67 excl. b.t.w.

3.7 Verzendkosten in NL onder de 35 euro 4,50 en buiten Nederland zijn de verzendkosten 6,95. Bestelling boven de € 35,- worden gratis verzonden. Voor België, Duitsland en Luxembourg wordt boven de € 100,- gratis verzonden.

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

 • Vooruitbetaling per bank
 • iDeal
 • PayPal
 • Bankcontact

Headmasters  kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De verzending doen wij met DHL en Keen Delivery en de levertijd is tussen de 3 en 5 werkdagen. In beginsel streeft Headmasters  ernaar om bestellingen die voor 14 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Headmasters  streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 6. Ruilen en herroepingsrecht (tevredenheidsgarantie)

6.1 Meld een retourzending altijd vooraf bij ons aan via headmasters@live.nl. Vermeld hierbij altijd het bestelnummer en geef een duidelijke omschrijving van de reden. Ruilen mag binnen 7 werkdagen. Wij nemen uw retouraanvraag zo snel mogelijk in behandeling en zoeken samen met u naar een gepaste oplossing. Stuur vervolgens het te retourneren product samen met het volledig ingevulde retourformulier en een kopie van uw factuur naar ons retour.

Let op! Niet of niet voldoende gefrankeerde retouren worden niet geaccepteerd. Let op! Wij adviseren u ook om de zending altijd te verzekeren om eventuele problemen te voorkomen. Dit kan tegen een meerprijs van €1,30. U bent namelijk zelf aansprakelijk voor de retourzending. Let op! De verzendkosten van de retourzending zijn normalitair voor uw eigen rekening tenzij er andere afspraken gelden.

Welke producten kunnen er niet geretourneerd worden?   Is een product niet naar wens? Dan kunt u binnen 7 werkdagen contact met ons opnemen en een ander gewenst product uitkiezen. Let op! Alle geopende/ gebruikte producten en alle producten waarvan de originele verpakking ontbreekt kunnen nimmer worden geretourneerd. Het product moet indien in verkoopbare staat verkeren. (Het is niet toegestaan om een verbruiksartikel te retourneren als deze na gebruik niet bevalt zoals shampoo, conditioner, stylingsartikelen, etc.)

Let op! Wij controleren het geretourneerde artikel zorgvuldig op beschadigingen en gebruikerssporen. Indien deze aanwezig zijn, wordt er geen nieuw artikel opgestuurd. Wilt u het beschadigde of gedragen artikel terug? Dan kan dit tegen vergoeding van verzend- en handelingskosten.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Headmasters  is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Headmasters  geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Indien Headmasters  de fabrieksgarantie verlengt dan gelden alsnog de regels van de fabrikant. Headmasters  vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.

8.2 Headmasters  is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Headmasters. Headmasters  is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien Headmasters , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Headmasters  of de fabrikant zijn verricht;
 • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.5 De Koper is gehouden Headmasters te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Headmasters  mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te kome

Artikel 9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Headmasters  niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Headmasters , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Headmasters , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1 Headmasters  zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.

11.2 Headmasters  neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Headmasters  of overeenkomsten gesloten met Headmasters  worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 13. Diversen

13.1 Headmasters  is gevestigd te 4024 HL  Eck en Wiel , Prinses Beatrixstraat 47 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland  onder nr. 30215875. Het BTW-identificatienummer is NL001913711B91 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Headmasters  op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

13.2 Headmasters  streeft ernaar om de door haar ontvangen correspondentie en e-mails binnen zes  uur te beantwoorden.